Εισήγηση Κ. Βλάση στο Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας

Η τοποθέτηση του βουλευτή Αρκαδίας Κώστα Βλάσης ως εισηγητής της Ν.Δ. στο Σ/Ν: Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 “σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας” ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ. Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών ΕΣΥ και άλλες διατάξεις.”